Log in

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: "Поддържане и снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община Банско”

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 


„Поддържане и снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община Банско”, със следните обособени позиции:

ü  Обособена позиция 1: „ Поддържане и снегопочистване на четвъртокласни пътища: с. Места – с. Гостун; с. Места – с. Филипово – с. Осеново; с. Места – с. Обидим; с. Места – с. Кремен;”

ü  Обособена позиция 2: „Поддържане и снегопочистване на четвъртокласен път Банско - Шилигарника ”;

 

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани участници да подадат оферти за участие в открита процедура. Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2012-0018.

Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура, на основание чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП. Конкурсните документи се продават на “Фронт - офиса” в Община Банско всеки работен ден от 9.00 до 16:30 часа, до 20.12.2012 г., включително. Цената на конкурсната документация е 5.00 лв. /пет лева/ без ДДС или 6.00 лв./шест лева/ с ДДС. Размерът  на  гаранцията  за участие  в процедурата е:

  1. oЗа обособена позиция 1: 524 лв. (петстотин двадесет и четири лева).
  2. oЗа обособена позиция 2: 200 лв. (двеста лева).

 

Офертите ще бъдат отворени в Ритуалната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 15.00 ч.  на 27.12.2012 г. 

 

Решението можете да видите ТУК.

Обявлението можете да видите ТУК.

Статус: Възложена.

 

Информация за освобождаване на гаранцията за добро изпълнение по Обособена позиция 1 - публикувано на 27.01.2016г.

Информация за освобождаване на гаранцията за добро изпълнение по Обособена позиция 2 - публикувано на 27.01.2016г.