Log in

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: "Проектиране и строителство на ПСОВ, ВиК мрежа западна част, външни връзки към ПСОВ и корекция на река гр. Банско”

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Проектиране и строителство на ПСОВ, ВиК мрежа западна част, външни връзки към ПСОВ и корекция на река гр. Банско

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани участници да подадат оферти за участие в открита процедура. Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2012-0017.

Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура, на основание чл. 14, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Конкурсните документи се продават на “Фронт - офиса” в Община Банско всеки работен ден от 9.00 до 17:00 часа, до 17.12.2012 г., включително. Цената на конкурсната документация е 10.00 лв. /десет лева/ без ДДС или 12лв./дванадесет лева/ с ДДС. Размерът  на  гаранцията  за участие  е 428 900 лв. (четиристотин двадесет и осем хиляди и деветстотин лева).

Офертите ще бъдат отворени в Ритуалната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 10.00 ч.  на 28.12.2012 г. 

 

Решението можете да видите ТУК.

Обявлението можете да видите ТУК.

Статус: Възложена.

 

Информация за извършено междинно плащане

Информация за плащане / 07.04.2015г.

Допълнително споразумение № С - 00 - 39 / 22.05.2015г., към договор № Д-ОП-327/01.08.2013г.

Информация за междинно плащане

Информация за периодично плащане - публикувано на 27.08.2015г.

Информация за извършено периодично плащане - публикувано на 08.10.2015г.

Допълнително споразумение към договор Д-ОП-327/01.08.2013г.- публикувано на 13.11.2015г.

Информация за извършено плащане - публикувано на 14.12.2015г.

Информация за извършено  плащане - публикувано на 25.01.2016г.

Информация за периодично плащане - публикувано на 08.09.2016г.

Информация за периодично плащане - публикувано на 29.09.2016г.

Информация за приключил договор - публикувано на 07.08.2018г.