Log in

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: "Одит за проект „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на град Банско с изграждане на ПСОВ””

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Одит за проект „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на град Банско с изграждане на ПСОВ””


Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани участници да подадат оферти за участие в открита процедура. Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2012-0016.
Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура, на основание чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП. Конкурсната документация е безплатна и всеки желаещ може да я изтегли от www.bansko.bg, раздел „Конкурси, търгове и обяви”. Размерът  на  гаранцията  за участие  е 1 200.00 лв (хиляда и двеста лева).


Офертите ще бъдат отворени в Ритуалната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 16.10 ч.  на 11.12. 2012 г. 

 

Решението можете да видите ТУК.

Обявлението можете да видите ТУК.

Статус: Възложена.

Информация за извършено междинно плащане

 

Допълнително споразумение № С - 00 - 38 / 24.04.2015г., към договор № Д-ОП-305/12.06.2013г.

Информация за извършено  плащане - публикувано на 13.11.2015г.

Информация за извършено плащане - публикувано на 28.12.2015г.

Информация за изпълнението на договор - публикувано на 08.02.2017г.