Log in

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: "Дейности за информация и публичност», в изпълнение на проект 10-25-8/06.06.2012 г. „Идентифициране и внедряване на добри практики в областта на управлението на човешките ресурси чрез обмяна на опит и практически знания...

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


„Дейности за информация и публичност», в изпълнение на проект 10-25-8/06.06.2012 г. „Идентифициране и внедряване на добри практики в областта на управлението на човешките ресурси чрез обмяна на опит и практически знания между община Банско и община Кройдън» с бенефициент община Банско, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“.


Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички
заинтересовани участници да подадат оферти за участие в открита процедура. Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2012-0015.
Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура, на основание чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП. Конкурсните документи се продават на “Фронт - офиса” в Община Банско всеки работен ден от 8.00 до 16:30 часа, до 30.11.2012 г., включително. Цената на конкурсната документация е 6.00 лв. /шест/ лева. Размерът  на  гаранцията  за участие  е 239.17 лв. (двеста тридесет и девет лева и 0.17ст).


Офертите ще бъдат отворени в Ритуалната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 11.00 ч.  на 07.12.2012 г.

Решението можете да видите ТУК.

Обявлението можете да видите ТУК.

Статус: Възложена.