Log in

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: "Изпълнение на строително - монтажни работи по проект „Корекция на река Глазне в град Банско – I-ви етап, Община Банско”

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

 loga Glazne

 ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


„Изпълнение на строително - монтажни работи по проект „Корекция на река Глазне в град Банско – I-ви етап, община Банско”.

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички
заинтересовани участници да подадат оферти за участие в открита процедура. Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2012-0011

Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура, на основание чл. 14, ал. 3, т. 1 от ЗОП. Конкурсните документи се продават на “Фронт - офиса” в Община Банско всеки работен ден от 8.00 до 16:00 часа, до 08.11.2012 г., включително. Цената на конкурсната документация е 24.00 лв. /двадесет и четири лева/. Размерът  на  гаранцията  за участие  е 7 600.00лв. (седем хиляди и шестстотин лева).


Офертите ще бъдат отворени в Ритуалната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 13.00 ч.  на 16.11.2012 г.

 

Решението можете да видите ТУК.

Обявлението можете да видите ТУК.

Статус: Възложена.

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG161РО001/4.1-04/2010/030 “Корекция на река Глазне в гр. Банско – І етап, община Банско”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Банско и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.