Log in

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: "Проектиране, поетапна доставка, изграждане, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на Единна интегрирана система за видеонаблюдение и мониторинг, сигнално-охранителни системи, комбинирани.....

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


„Проектиране, поетапна доставка, изграждане, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на Единна интегрирана система за видеонаблюдение и мониторинг, сигнално-охранителни системи, комбинирани с пожаро - известителни датчици, за защита на обществено значими сгради и обекти в гр. Банско, община Банско”


Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички
заинтересовани участници да подадат оферти за участие в открита процедура. Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2012-0010

Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура, на основание чл. 14, ал. 3, т.2 от ЗОП. Конкурсните документи се продават на “Фронт - офиса” в Община Банско всеки работен ден от 9.00 до 16:30 часа, до 05.11.2012 г., включително. Цената на конкурсната документация е 24лв. /двадесет и четири лева/. Размерът  на  гаранцията  за участие  е 833.00лв. (осемстотин тридесет и три ) лева.


Офертите ще бъдат отворени в Ритуалната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 10.00 ч.  на 13.11.2012 г. 

 

Решението можете да видите ТУК.

Обявлението можете да видите ТУК.

Статус: Възложена.