Log in

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: "Изпълнение на строително - монтажни работи по проект "Почистване на корекцията на река Глазне и реконструкция на прагове - II- ри етап"

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 


“Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Почистване на корекцията на река Глазне и реконструкция на прагове - II- ри етап””

 


Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички
заинтересовани участници да подадат оферти за участие в открита процедура. Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2012-000
5

Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура, на основание чл. 14, ал.
3, т.1 от ЗОП. Конкурсните документи се продават на “Фронт - офиса” в Община Банско всеки работен ден от 9.00 до 16:30 часа, до 20.09.2012 г., включително. Цената на конкурсната документация е 24лв. /двадесет и четири лева/. Размерът  на  гаранцията  за участие  е 7 199 (седем хиляди сто деветдесет и девет) лева.


Офертите ще бъдат отворени в Ритуалната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 10.00 ч.  на 28.09.2012 г. 

 

Решението можете да видите ТУК.

Обявлението можете да видите ТУК.

Статус: Възложена.