Log in

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: "Изпълнение на строително - монтажни работи по проект "Рехабилитация на общинския път с.Места - с.Филипово - с. Осеново и Рехабилитация на общински път II-19 - с.Кремен"

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


„Изпълнение на строително - монтажни работи по проект „Рехабилитация на общински път с. Места – с. Филипово – с. Осеново и Рехабилитация на общински път ІІ-19 – с. Кремен”, със следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Рехабилитация на пътна връзка – път ІІ-19 – с. Кремен от км 0+030 до км 5+803.68”;

Обособена позиция 2: „Рехабилитация на пътен участък относно общински път – с. Места – с. Филипово – с. Осеново (от км 0+000 до км 6+420).

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички
заинтересовани участници да подадат оферти за участие в открита процедура. Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2012-0002.

Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура, на основание чл. 14, ал. 1, т.1 от ЗОП. Финансирането за изпълнение на
  поръчката  се  осигурява по Мярка 321 «Основни услуги за населението и икономиката в селските райони» от «Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.» (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Договор за отпускане на финансова помощ с рег. №: 01/321/00955/12.12.2011г..

Конкурсните документи се продават на “Фронт-офиса” в Община Банско всеки работен ден от 9.00 до 17:00 часа, до 17.07.2012 г., включително. Цената на конкурсната документация е 50лв. /петдесет лева/. Размерът
  на  гаранцията  за  участие  е:

- за обособена позиция 1 - 20 000.00 лв. (двадесет хиляди лева).

- за обособена позиция 2 - 18 000.00 лв. (осемнадесет хиляди лева).Офертите ще бъдат отворени в Ритуалната
  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 11.00 ч.  на 30.07.2012 г. 

 

Решението можете да видите ТУК.

Обявлението можете да видите ТУК.

Статус: Възложена.