Log in

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: “Ремонт на улици в град Банско”

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED
Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички
заинтересувани участници да подадат оферти за участие в открит конкурс. Обекта на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2011-0008.Обществената поръчка се възлага чрез открит конкурс, на основание чл. 3, ал. 2 от НВМОП.
Финансирането за изпълнение на  поръчката  се  осигурява от бюджета на Община Банско  за 2011 г.
Конкурсните документи се продават на “Фронт-офиса” в Община Банско всеки работен ден до 16:00 часа, до 20.10.2011 г., включително. Цената на конкурсната документация е 24 лева с ДДС.
    Размерът  на  гаранцията  за  участие  е 3325,00  /три хиляди триста двадесет и пет/ лева  с  ДДС.
Офертите ще бъдат отворени в Ритуалната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 10.00 ч.  на 28.10.2011 г.
 
Статус: Прекратена