Log in

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: "Изпълнение на строително-монтажни работи по проект "ВЕИ и ЕЕ в общинска образователна инфраструктура в гр. Банско и гр. Добринище"

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED
loga_zakopane.jpg
 

МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
“Изпълнение на строително-монтажните  работи по проект „ВЕИ и ЕЕ в общинска образователна инфраструктура в гр. Банско и гр. Добринище”


Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички
заинтересовани участници да подадат оферти за участие в открит конкурс. Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2011-0005.

Обществената поръчка се възлага чрез открит конкурс, на основание чл. 3, ал. 2 от НВМОП. Финансирането за изпълнение на  поръчката  се  осигурява от Оперативна програма Реионално развитие, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и бюджета на Община Банско.

Конкурсните документи се продават на “Фронт-офиса” в Община Банско всеки работен ден до 16:00 часа, до 17.06.2011 г., включително. Цената на конкурсната документация е 24 лева с ДДС. Размерът  на  гаранцията  за  участие  е 7119/седем хиляди сто и деветнадесет лева/ лева  с  ДДС.

Офертите ще бъдат отворени в Ритуалната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 10.00 ч.  на 01.07.2011 г.

Този документ е създаден в рамките на проект „BG161РО001/4.1-03/2010/004 “ВЕИ и ЕЕ в общинска образователна инфраструктура в град Банско и град Добринище”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Банско и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 
 

Обявление

Решение

Статус: Възложена.