Log in

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: "Детска ясла, намираща се в кв. 146 УПИ II по плана на град Банско"

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED
С ПРЕДМЕТ: “Детска ясла, намираща се в кв. 146 УПИ II по плана на град Банско”
Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички

заинтересувани канидати да подадат оферти за участие в открит конкурс. Обекта на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2010-0005. Обществената поръчка се възлага чрез открит конкурс, на основание чл. 3, ал. 2 от НВМОП.
Финансирането за изпълнение на  поръчката  се  осигурява от бюджета на Община Банско.
Конкурсните документи се продават на “Фронт-офиса” в Община Банско всеки работен ден до 16:00 часа до 30.07.2010 г., включително. Цената на конкурсната документация е 24 лева с ДДС.
    Размерът  на  гаранцията  за  участие  е 5168 /пет хиляди сто шестдесет и осем/ лева  с  ДДС.
Офертите ще бъдат отворени в Ритуалната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 10.00 ч.  на 09.08.2010 г.

Статус: Затворена