Log in

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: "Ремонт на заведения за социални услуги на територията на Община Банско" ...

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED
МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА  С ПРЕДМЕТ:

“Ремонт на заведения за социални услуги на територията на  Община Банско” с обособени позиции: 1. Ремонт клуб на пенсионера в с. Гостун; 2. Изграждане на нова общинска кухня в гр. Банско; 3. Ремонт в СУПЦ гр. Банско; 4. Ремонт в “Защитени жилища” гр. Банско; 5. Ремонт на ДЦВУ гр. Добринище – рампа; 6. Ремонт на дневен център “Здравец” гр. Банско.

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички
заинтересувани канидати да подадат оферти за участие в конкурс. Обекта на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2010-0001. Обществената поръчка се възлага чрез открит конкурс, на основание чл.3, ал.2 от НВМОП.
Конкурсните документи се продават на “Фронт-офиса” в Община Банско всеки работен ден от 08:00 до 16:00 часа до 14.04.2010 г. включително, цената на конкурсната документация е 24 лева с ДДС.
Оферти се подават в Деловодството - стая  № 210 до 16:30 часа на 21.04.2010 г.
Офертите ще бъдат отворени в Ритуалната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” №1  в 13.30 ч.  на 22.04.2010 г.

Статус: Затворена