Log in

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: "Асфалтиране на улици, реконструкция и рехабилитация на площи за обществено обслужване в град Банско"

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED
МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА  С ПРЕДМЕТ:
“Асфалтиране на улици, реконструкция и рехабилитация на площи за обществено обслужване в град Банско”

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички
заинтересувани канидати да подадат оферти за участие в конкурс. Обекта на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2009-0008. Обществената поръчка се възлага чрез открит конкурс, на основание чл.3, ал.2 от НВМОП.
Конкурсните документи се продават на “Фронт-офиса” в Община Банско всеки работен ден от 08:00 до 16:00 часа до 03.08.2009 г. включително, цената на конкурсната документация е 12 лева с ДДС.
Оферти се подават в Деловодството - стая  № 210 до 17:00 часа на 10.08.2009 г.
Офертите ще бъдат отворени в Ритуалната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” №1  в 10.00 ч.  на 11.08.2009 г.
Статус: Затворена