Log in

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: "Изработване на проект за рехабилитация на градски парк в град Банско"

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED
МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА  С ПРЕДМЕТ

“Изработване на проект за рехабилитация на градски парк в град Банско ”

 

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички

заинтересувани канидати да подадат оферти за участие в конкурс. Обекта на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2009-0007. Обществената поръчка се възлага чрез открит конкурс, на основание чл.3, ал.2 от НВМОП.

Финансирането за изпълнение на  поръчката  се  осигурява от бюджета на Община Банско.

Конкурсните документи се продават на “Фронт-офиса” в Община Банско всеки работен ден от 08:00 до 16:00 часа до 13.07.2009 г. включително, цената на конкурсната документация е 12 лева с ДДС.

       Размерът  на  гаранцията  за  участие  е 1000 / хиляда / лева  с  ДДС.

Офертите ще бъдат отворени в Ритуалната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” №1  в 14.00 ч.  на 21.07.2009 г.

 
Статус: Затворена