Log in

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: "Изграждане на дясна подпорна стена за корекция на р. Места, при игрището на с. Места, Община Банско"

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED
МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА  ЗА
“Изграждане на дясна подпорна стена за корекция на р. Места, при игрището на с. Места, Община Банско”

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересувани канидати да подадат оферти за участие в конкурс. Обекта на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2009-003. Обществената поръчка се възлага чрез открит конкурс, на основание чл.3, ал.2 от НВМОП.
Конкурсните документи се продават на “Фронт-офиса” в Община Банско всеки работен ден до 08.06.2009 г. включително, цената на конкурсната документация е 12 лева с ДДС.
Оферти се подават в Деловодството - стая  № 210 до 17:00 часа на 08.06.2009 г.
    Размерът  на  гаранцията  за  участие  е 20 000 /двадесет хиляди / лева  с  ДДС.
Офертите ще бъдат отворени в Ритуалната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” №1  в 14.00 ч.  на 09.06.2009 г.
Статус: Затворена