Log in

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: "Дом за стари хора, с. Места - Община Банско"

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED
МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА  ЗА
“Дом за стари хора, с. Места - Община Банско”

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички
заинтересувани канидати да подадат оферти за участие в конкурс. Обекта на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2009-002. Обществената поръчка се възлага чрез открит конкурс, на основание чл.3, ал.2 от НВМОП.
Финансирането за изпълнение на  поръчката  се  осигурява от Министерството на труда и социалната политика и Община Банско.
Конкурсните документи се продават на “Фронт-офиса” в Община Банско всеки работен ден до 08.05.2009 г. включително, цената на конкурсната документация е 12 лева с ДДС.
    Размерът  на  гаранцията  за  участие  е 4480 /четири хиляди четиристотин и осемдесет/ лева  с  ДДС.
Офертите ще бъдат отворени в Ритуалната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” №1  в 10.00 ч.  на 18.05.2008 г.

Статус: Затворена