Log in

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: "Доставка на хранителни продукти за учебните и социалните заведения на територията на Община Банско"

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

 ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА  С ПРЕДМЕТ:

“ Доставка на хранителни продукти за учебните и социални заведения на територията на Община Банско ”

Кметът  на  Община  Банско в  качеството  си   на Възложител, кани всички аинтересувани канидати да подадат оферти за участие в конкурс. Обекта на поръчката е описан в Обвявленията за доставки в Държавен вестник под № 28 от 26.02.2009 г. Обществената поръчка се възлага чрез открит конкурс, на основание чл.25, ал. 1 от ЗОП. Финансирането за изпълнение на  поръчката  се  осигурява  от: субсидии от Републиканския бюджет и собствени приходи на Община Банско. Размерът  на  гаранцията  за  участие  е 2500 лв.  с  ДДС.  Офертите ще бъдат отворени в Ритуалната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” №1  в 14.00 ч.  на 09.04.2009 г.

Статус: Затворена