Log in

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: "Реконструкция на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа и проектиране на пречиствателна станция за отпадни води на град Добринище, Община Банско"

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

„Реконструкция на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа и проектиране на пречиствателна станция за отпадни води на град Добринище, Община Банско”

Кметът  на  Община  Банско в  качеството  си   на Възложител, кани всички
заинтересувани канидати да подадат оферти за изпълнение на обекта на поръчката,
описан в Обвявленията за услуги в Държавен вестник под № 111 от 22.12.2008 г.     Обществената поръчка се възлага чрез открит конкурс, на основание чл.16, ал.8 от ЗОП с договор за изпълнение на обществена поръчка.
Финансирането за изпълнение на  поръчката  се  осигурява  от бюджета на Община Банско.
    Размерът  на  гаранцията  за  участие  е 1500 лв.  с  ДДС.
Документацията за участие се получва на фронт-офиса /намира се на партерния етаж/ в сградата на Общинска администрация град Банско, цената е 60 лв. с ДДС   
          Офертите ще бъдат отворени в Ритуалната  зала  на  Общинска администрация –
Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” №1  в 15.00 ч.  на 03.02.2009 г.
 
Статус: Затворена