Log in

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: "Доставка на училищна мебел за нуждите на..."

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED
МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА  ЗА

 

"Доставка на училищна мебел за нуждите на СОУ "Нефит Рилски"- гр. Банско, НУ "Св. П. Хилендарски"- гр. Банско, ОУ "Кл. Охридски"- гр. Добринище, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Места и обзавеждане на кабинети по безопасност на движението за СОУ "Нефит Рилски"-гр. Банско, НУ "Св. П. Хилендарски"- гр. Банско и ОУ "Св. Св. Кирил и Методий - с. Места"/ обособени позиции от обекта на поръчката
Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички
заинтересувани кандидати да подадат оферти за участие в открит конкурс. Обектът на поръчката е описан в Обвявленията за доставки в Държавен вестник под № 41 от 14.08.2008 г. Обществената поръчка се възлага чрез открит конкурс, на основание чл.3, ал.2 от НВМОП.
 
Финансирането за изпълнение на  поръчката  се  осигурява  от бюджета на Община Банско.
 
Офертите ще бъдат отворени в Ритуалната зала  на  Общинска администрация -
Банско, гр. Банско, пл. "Никола Вапцаров" №1 в 14.00 ч.  на 05.09.2008 г.

 

Статус: Затворена