Log in

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: "Асфалтиране на уличната мрежа на гр.Добринище"

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Кметът  на  Община  Банско в  качеството  си   на Възложител, кани всички заинтересувани канидати да подадат оферти за участие в конкурса. Обекта на поръчката  описан в Обвявленията за строителство в Държавен вестник под № 45 от 17.05.2008г. Обществената поръчка се възлага чрез открит конкурс, на основание чл.3, ал.2 от НВМОП.

Финансирането за изпълнение на  поръчката  се  осигурява  от бюджета на Община Банско.
Размерът  на  гаранцията  за  участие  е 3800,00 лв.  с  ДДС.
Офертите ще бъдат отворени в Ритуалната  зала  на  Общинска администрация -Банско, гр. Банско, пл. "Никола Вапцаров" №1  в 14:30 ч.  на 10.06.2008 г.