Log in

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: "Залесяване на земи собственост на Община Банско'

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED
" Залесяване на земи собственост на Община Банско "

Кметът  на  Община  Банско в  качеството  си   на Възложител, кани всички
заинтересувани канидати да подадат оферти за изпълнение на обекта на поръчката,
описан в Обвявлението в Държавен вестник под № 27 от 15.01.2008 г.     Обществената поръчка се възлага чрез открит конкурс, на основание чл.16, ал.8 от ЗОП с договор за изпълнение на обществена поръчка.

Финансирането за изпълнение на  поръчката  се  осигурява  от Държавен фонд "Земеделие", агенция САПАРД. Стойността за изпълнение на поръчката е 221 892 лв. без ДДС.

Размерът  на  гаранцията  за  участие  е 2660 лв.  с  ДДС.

Офертите ще бъдат отворени в Ритуалната  зала  на  Общинска администрация -
Банско, гр. Банско, пл. "Никола Вапцаров" №1  в 15.00 ч.  на 29.01.2008 г.