Log in

Открита процедура с предмет: “Ремонт на улица в село Кремен, Община Банско”

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

ОТКРИТАПРОЦЕДУРА ЗА възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с ПРЕДМЕТ:

“Ремонт на улица в село Кремен, Община Банско”

 

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани участници да подадат оферти за участие в открита процедура. Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2016-0006
Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура, на основание чл. 16, ал. 8 от ЗОП. Конкурсната документация е безплатна и всеки желаещ може да я изтегли от www.bansko.bg, раздел „Профил на Купувача”. Размерът  на  гаранцията   за участие е 500,00 лв. (петстотин лева).

Офертите ще бъдат отворени в Заседателната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 14:00 ч.  на 13.05. 2016 г. 

 

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

Документация по поръчката можете да видите ТУК

 

Дата на публикуване: 14.04.2016 г.

 

Протокол 1 - публикувано на 26.05.2016г.

Уведомление за отваряне на ценови оферти – публикувана на 18.07.2016г.

Протокол 2 публикувано на 09 08 2016

Протокол публикувано на 09 08 2016

Решение за избор на изпълнител публикувано на 09 08 2016

Договор и приложения - публикувано на 19.09.2016г.

Информация за освободена гаранция - публикувано на 19.09.2016г.

Информация за сключен договор - публикувано на 19.09.2016г.

Информация за изпълнен договор - публикувано на 10.01.2017г.