Log in

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: "Осъществяване на комуникация и публичност по проект "Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на град Банско с изграждане на ПОСВ""

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 


Осъществяване на комуникация и публичност по проект „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на град Банско с изграждане на ПСОВ”” 


Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани участници да подадат оферти за участие в открита процедура. Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2012-0012

Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура, на основание чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП. Конкурсните документи се продават на “Фронт - офиса” в Община Банско всеки работен ден от 8.00 до 16:30 часа, до 19.11.2012 г., включително. Цената на конкурсната документация е 24.00 лв. /двадесет и четири лева/. Размерът  на  гаранцията  за участие  е 385.00лв. (триста осемдесет и пет лева).


Офертите ще бъдат отворени в Ритуалната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 11.00 ч.  на 27.11.2012 г.
 
 

Решението можете да видите ТУК.

Обявлението можете да видите ТУК.

Статус: Възложена.


 Информация за извършено междинно плащане

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - публикувано на 21.06.2018г.