Log in

Открита процедура с предмет: "Преустройство и подобряване на енергийната ефективност на сгради на територията на община Банско"

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

ОТКРИТАПРОЦЕДУРА ЗА възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с ПРЕДМЕТ:

„Преустройство и подобряване на енергийната ефективност на сгради на територията на община Банско” със следните обособени позиции:

  • Обособена позиция 1: „Преустройство и подобряване на енергийната ефективност на читалище „Никола Вапцаров“ – гр. Банско”
  • Обособена позиция 2: „Преустройство и подобряване на енергийната ефективност на читалище „Димитър Благоев“ – гр. Добринище”

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани участници да подадат оферти за участие в открита процедура. Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2016-0007
Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура, на основание чл. 16, ал. 8 от ЗОП. Конкурсната документация е безплатна и всеки желаещ може да я изтегли от www.bansko.bg, раздел „Профил на Купувача”. Размерът  на  гаранцията   за участие е:

           За Обособена позиция 1: 1 775,37 (хиляда седемстотин седемдесет и пет лева и тридесет и седемстотинки) лева;

            За Обособена позиция 2:1 642,58 (хиляда шестстотин четиридесет и два лева и петдесет и осем стотинки)лева;

           

Офертите ще бъдат отворени в Заседателната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 10:30 ч.  на 18.05. 2016 г. 

 

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

Документация по поръчката можете да видите ТУК

 

Дата на публикуване: 14. 04. 2016 год.

 

Решение за промяна - публикувано на 28.04.2016г.

Протокол 1 - публикувано на 27.05.2016г.

Уведомление за отваряне на ценови оферти - публикувано на 09.08.2016г.

Протокол 2 - публикувано на 29.09.2016г.

Протокол 3 - публикувано на 29.09.2016г.

Протокол  - публикувано на 29.09.2016г.

 

Обособена позиция 1:

Решение за избор на изпълнител – публикувано на 29.09.2016г.

Договор - публикувано на 03.11.2016г.

Информация за сключен договор - публикувано на 03.11.2016г.

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка - публикувано на 22.08.2017г.

Обособена позиция 2:

Решение за избор на изпълнител – публикувано на 29.09.2016г.

Договор - публикувано на 22.11.2016г.

Информация за сключен договор - публикувано на 22.11.2016г.

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка - публикувано на 25.09.2017г.