Log in

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Поддръжка и ремонт на общественото осветление (улично и парково) на територията на Община Банско и на светофарните уредби в гр. Банско"

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички
заинтересовани участници да подадат оферти за участие в открита процедура. Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2016-0001
Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура, на основание чл. 16, ал. 8 от ЗОП. Конкурсната документация е безплатна и всеки желаещ може да я изтегли от www.bansko.bg, раздел „Профил на Купувача”. Размерът  на  гаранцията   за участие е 1600.00 лв. (хиляда и шестотин лева) без ДДС.

Офертите ще бъдат отворени в Заседателната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 14:00 ч.  на 24.03. 2016 г. 

 

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

Документация по поръчката можете да видите ТУК

 

Решение за промяна - публикувано на 25.02.2016г.

Разяснение - публикувано на 12.03.2016

Решение за промяна - публикувано на 23.03.2016г.

Протокол 1 - публикувано на 01.04.2016г.

Уведомление за отваряне на ценови оферти - публикувано на 18.04.2016г.

Протокол 2 - публикувано на 28.04.2016г.

Решение за избор на изпълнител - публикувано на 28.04.2016г.

Договор и приложения - публикувано на 07.06.2016г.

Информация за сключен договор - публикувано на 07.06.2016г.

Информация за осовобождаване на гаранции за участие - публикувано на 07.06.2016г.

Информация за извършено плащане - публикувано на 04.10.2016г.

Информация за изпълнението на договор - публикувана на 31.05.2017г.