Log in

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: “Извършване на строително-монтажни работи на обекти в проекта „Подкрепа за развитието и диверсификацията на туристическите атракции на община Банско...

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 


“ Извършване на строително-монтажни работи на обекти в проекта „Подкрепа за развитието и диверсификацията на туристическите атракции на община Банско – Банско кръстопът на цивилизациите ” – община Банско” 

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани участници да подадат оферти за участие в открита процедура. Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2012-0022.

Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура, на основание чл.14, ал.1, т.
1 от ЗОП. Конкурсните документи се продават на “Фронт - офиса” в Община Банско всеки работен ден от 9.00 до 16:00 часа, до 27.01.2013 г., включително. Цената на конкурсната документация е 10.00 лв. /десет лева/ без ДДС или 12.00 лв./дванадесет лева/ с ДДС. Размерът  на  гаранцията  за участие  в процедурата е: 17 000 лв. /седемнадесет хиляди лева/.

Офертите ще бъдат отворени в Ритуалната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 10.00 ч.  на 07.02.2013 г. 

 

Решението можете да видите ТУК.

Обявлението можете да видите ТУК.

Документацията може да изтеглите от ТУК

Уведомление за отваряне на ценови оферти