Log in

Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласен път гр. Банско - хижа Вихрен

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани участници да подадат оферти за участие в открита процедура. Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2015-0021.
Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура, на основание чл. 16, ал. 8 от ЗОП. Конкурсната документация е безплатна и всеки желаещ може да я изтегли от www.bansko.bg, раздел „Профил на Купувача”.

Офертите ще бъдат отворени в Заседателната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 14:00 ч.  на 14.01. 2016 г. 

 

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Документация по поръчката можете да видите ТУК

Уведомление за отваряне на ценови оферти - публикувано на 14.01.2016г.

Протокол 1 - публикувано на 21.01.2016г.

Протокол 2 - публикувано на 21.01.2016г.

Решение за избран изпълнител - публикувано на 21.01.2016г.

Договор и приложение - публикувано на 29.02.2016г.

Информация за сключен договор - публикувано на 29.02.2016г.

Информация за извършено плащане - публикувано на 14.06.2016г.

Информация за освободена гаранция за добро изпълнение - публикувано на 14.06.2016г.

Информация за приключил договор - публикувано на 14.06.2016г.