Log in

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА с ПРЕДМЕТ: „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА: С. МЕСТА – С. ГОСТУН; С. МЕСТА – С. ФИЛИПОВО – С. ОСЕНОВО; С. МЕСТА – С. ОБИДИМ; С. МЕСТА – С. КРЕМЕН НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАНСКО”

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED


ОТКРИТАПРОЦЕДУРА ЗА възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с ПРЕДМЕТ:

„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА: С. МЕСТА – С. ГОСТУН; С. МЕСТА – С. ФИЛИПОВО – С. ОСЕНОВО; С. МЕСТА – С. ОБИДИМ; С. МЕСТА – С. КРЕМЕН НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАНСКО”

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички
заинтересовани участници да подадат оферти за участие в открита процедура. Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2015-0020 .
Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура, на основание чл. 16, ал. 8 от ЗОП. Конкурсната документация е безплатна и всеки желаещ може да я изтегли от www.bansko.bg, раздел „Профил на Купувача”. Размерът  на  гаранцията   за участие е

721.67 лв. (седемстотин двадесет и един лева и 0,67 ст.).

Офертите ще бъдат отворени в Заседателната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 11:00 ч.  на 18.12.2015 г. РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

Документация по поръчката можете да видите ТУК

 

Публикувано на 19.11.2015г.

 

Уведомление за отваряне на ценови оферти - публикувано на 18.12.2015г.