Log in

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: "Изготвяне на Функционален анализ и Наръчник за работа на Община Банско....

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 


„Изготвяне на Функционален анализ и Наръчник за работа на Община Банско и провеждане на специализирани обучения на служители от общинската администрация”

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани участници да подадат оферти за участие в открита процедура. Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2013-002.

Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура, на основание чл.14, ал.
1, т.2 от ЗОП. Конкурсните документи се продават на “Фронт - офиса” в Община Банско всеки работен ден от 9.00 до 16:00 часа, до 15.02.2013 г., включително. Цената на конкурсната документация е 5.00 лв. /пет лева/ без ДДС или 6.00 лв./шест лева/ с ДДС. Размерът  на  гаранцията  за участие  в процедурата е: 500 лв. /петстотин лева/.

Офертите ще бъдат отворени в Ритуалната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 10.00 ч.  на 26.02.2013 г. 

 

Решението можете да видите ТУК.

Обявлението можете да видите ТУК.

Статус: Възложена.