Log in

Открита процедура с предмет: “Рехабилитация на улица „Глазне” в участъка между улица „Патриарх Евтимий” и улица „Цар Симеон”, град Банско”

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

ОТКРИТАПРОЦЕДУРА ЗА възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с ПРЕДМЕТ:

“Рехабилитация на улица „Глазне” в участъка между улица „Патриарх Евтимий” и улица „Цар Симеон”, град Банско”

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички
заинтересовани участници да подадат оферти за участие в открита процедура. Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2015-0018
Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура, на основание чл. 16, ал. 8 от ЗОП. Конкурсната документация е безплатна и всеки желаещ може да я изтегли от www.bansko.bg, раздел „Профил на Купувача”. Размерът  на  гаранцията   за участие е

827,50 лв. /осемстотин двадесет и седем лева и петдесет стотинки/.

Офертите ще бъдат отворени в Заседателната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 11:00 ч.  на 30.09. 2015 г. РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

Документация по поръчката можете да видите ТУК

Дата на публикуване: 01.09.2015 г.

 

Уведомление за отваряне на ценови оферти - публикувано на 01.10.2015г.

Протокол 1 - публикувано на 09.10.2015г.

Протокол 2 - публикувано на 09.10.2015г.

Протокол 3 - публикувано на 09.10.2015г.

Решение за избран изпълнител - публикувано на 09.10.2015г.

Договор и приложения - публикувано на 20.10.2015г.

Информация за сключен договор - публикувано на 20.10.2015г.

Информация за освобождаване на гаранциите за участие - публикувано на 20.10.2015г.

Информация за извършено авансово плащане - публикувано на 06.11.2015г.

Информация за извършено окончателно плащане - публикувано на 14.12.2015г.

Информация за изпълнен договор- публикувано на 17.12.2015г.

Информация за освобождаване на гаранцията за добро изпълнение - публикувано на 21.12.2015г.