Log in

Открита процедура с предмет: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствие и упражняване на независим строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и изготвяне на технически паспорт за обект

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

ОТКРИТАПРОЦЕДУРА ЗА възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с ПРЕДМЕТ:

„Изготвяне на доклад за оценка на съответствие и упражняване на независим строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и изготвяне на технически паспорт за обект: „Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда - блок № 1 в гр. Банско, ул. Драма № 1, УПИ XVII - 2553, ПИ 02676.501.2553.1 по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“”

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички
заинтересовани участници да подадат оферти за участие в открита процедура. Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2015-0017
Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура, на основание чл. 16, ал. 8 от ЗОП. Конкурсната документация е безплатна и всеки желаещ може да я изтегли от www.bansko.bg, раздел „Профил на Купувача”. Размерът  на  гаранцията   за участие е

200,00 лв. /двеста/.

Офертите ще бъдат отворени в Заседателната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 14:00 ч.  на 30.09. 2015 г. РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

Документация по поръчката можете да видите ТУК

 

Дата на публикуване: 01.09.2015 г.

 

Уведомление за отваряне на ценови оферти - публикувано на 21.10.2015г.

Протокол 1 - публикувано на 10.11.2015г.

Протокол 2 - публикувано на 10.11.2015г.

Протокол 3 - публикувано на 10.11.2015г.

Решение за избран изпълнител - публикувано на 10.11.2015г.

Договор - публикувано на 11.12.2015г.

Информация за освобождаване на гаранциите за участие - публикувано на 11.12.2015г.

Информация за сключен договор - публикувано на 11.12.2015г.

Информация за изпълнението на договор - публикувано на 22.08.2017г.