Log in

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на ново кръгово кръстовище при ул."Рила", ул."Цар Симеон" и ул."Иконом Чучулайн"

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

ОТКРИТАПРОЦЕДУРА ЗА възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с ПРЕДМЕТ:

Изграждане на ново кръгово кръстовище при ул."Рила", ул."Цар Симеон" и ул."Иконом Чучулайн", изграждане на кабелен колектор за кабелизация на разпределителната мрежа, улично осветление и слаботокови кабели на част от ул."Рила" /от кръстовище с ул. "Иконом Чучулайн" до кръстовище с ул."Бъндерица"/ и ремонт на тротоари на улица "Рила" в участъка от ново кръгово кръстовище до ул. "Бъндерица", гр.Банско"

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички
заинтересовани участници да подадат оферти за участие в открита процедура. Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2015-0015
Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура, на основание чл. 16, ал. 8 от ЗОП. Конкурсната документация е безплатна и всеки желаещ може да я изтегли от www.bansko.bg, раздел „Профил на Купувача”. Размерът  на  гаранцията   за участие е

3 184,00 лв. (три хиляди сто осемдесет и четири лева).

Офертите ще бъдат отворени в Заседателната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 15:00 ч.  на 15.09. 2015 г. 

 

Дата на публикуване:17.08.2015 г

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

Документация по поръчката можете да видите ТУК

 

Протокол 1 - публикувано на 29.09.2015г.

Уведомление за отваряне на ценови оферти - публикувано на 12.10.2015г.

Протокол 2 - публикувано на 15.10.2015г.

Протокол 3 - публикувано на 15.10.2015г.

Решение за избран изпълнител - публикувано на 15.10.2015г.

Договор и приложения - публикувано на 12.11.2015г.

Информация за освобождаване на гаранциите за участие - публикувано на 12.11.2015г.

Информация за сключен договор - публикувано на 12.11.2015г.

Информация за авансово плащане - публикувано на 06.01.2016г.

Информация за изпълнен договор - публикувано на 14.10.2016г.