Log in

Изкърпване на асфалтова настилка на улици на територията на гр. Банско

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани участници да подадат оферти за участие в открита процедура. Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2015-0014.
Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура, на основание чл. 16, ал. 8 от ЗОП. Конкурсната документация е безплатна и всеки желаещ може да я изтегли от www.bansko.bg, раздел „Профил на Купувача”. Размерът  на  гаранцията   за участие е 833,33 лв (осемстотин тридесет и три лева и тридесет и три стотинки).

Офертите ще бъдат отворени в Заседателната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 14:00 ч.  на 15.09.2015 г. 

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

Документация по поръчката можете да видите ТУК

Дата на публикуване: 17.08.2015 г.

 

Уведомление за отваряне на ценови оферти - публикувано на 15.09.2015г.

Протокол  - публикувано на 15.09.2015г.

Протокол  - публикувано на 18.09.2015г.

Решение за избор на изпълнител - публикувано на 23.09.2015г.

Договор и приложения - публикувано на 12.11.2015г.

Информация за освобождаване на гаранциите за участие - публикувано на 12.11.2015г.

Информация за сключен договор - публикувано на 12.11.2015г.

Информация за извършено плащане - публикувано на 29.03.2016г.

Информация за изпълнен договор - публикувано на 14.10.2016г.