Log in

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: “Избор на Изпълнител за извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане.....

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

logo-operativna-programa

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

 

“Избор на Изпълнител за извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Подкрепа за развитието и диверсификацията на туристическите атракции на община Банско – Банско кръстопът на цивилизациите”

 

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани участници да подадат оферти за участие в открита процедура. Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2013-0003.

Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура, на основание чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП. Конкурсните документи се продават на “Фронт - офиса” в Община Банско всеки работен ден от 9.00 до 16:00 часа, до 06.02.2013 г., включително. Цената на конкурсната документация е 20.00 лв. /двадесет лева/ без ДДС или 24.00 лв./двадесет и четири лева/ с ДДС. Размерът  на  гаранцията  за участие  в процедурата е 240.00 лв (двеста и четиридесет лева) без ДДС.

 

Офертите ще бъдат отворени в Ритуалната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 10.00 ч.  на 14.02.2013 г. 


 

 

Решението можете да видите ТУК.

 

Обявлението можете да видите ТУК.

 

Статус: Възложена.

 

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/3.1-03/2010/011 „Подкрепа за развитието и диверсификацията на туристическите атракции на община Банско – Банско кръстопът на цивилизациите” който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Банско и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.