Log in

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за нуждите на Община Банско“

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички
заинтересовани участници да подадат оферти за участие в открита процедура. Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2015-0013
Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура, на основание чл. 16, ал. 8 от ЗОП. Конкурсната документация е безплатна и всеки желаещ може да я изтегли от www.bansko.bg, раздел „Профил на Купувача”. Размерът  на  гаранцията   за участие е

760,00 лв. (седемстотин и шестдесет лева).

Офертите ще бъдат отворени в Заседателната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 11:00 ч.  на 04.09. 2015 г. 

 

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

Документация по поръчката можете да видите ТУК

 

Дата на публикуване: 06.08.2015 г.

 

Разяснение №1 от 26.08.2015г.  - публикувано на 26.08.2015г.

Протокол 1 - публикувано на 08.09.2015г.

Уведомление за отваряне на ценови оферти - публикувано на 24.09.2015г.

Протокол 2 - публикувано на 02.10.2015г.

Протокол 3 - публикувано на 02.10.2015г.

Решение за избран изпълнител - публикувано на 02.10.2015г.

Договор - публикувано на 21.10.2015г.

Информация за сключен договор - публикувано на 21.10.2015г.

Информация за освобождаване на гаранциите за участие - публикувано на 22.10.2015г.

Информация за извършено  плащане - публикувано на 12.11.2015г.

Информация за окончателно плащане - публикувано на 12.01.2016г.

Информация за изпълнен договор - публикувано на 18.02.2016г.

Информация за освобождаване на гаранцията за добро изпълнение - публикувано на 18.02.2016г.