Log in

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Затваряне и рекултивация на старо депо за ТБО – гр. Банско”

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани участници да подадат оферти за участие в открита процедура. Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2015-0012
Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура, на основание чл. 16, ал. 8 от ЗОП. Конкурсната документация е безплатна и всеки желаещ може да я изтегли от www.bansko.bg, раздел „Профил на Купувача”. Размерът  на  гаранцията   за участие е 15 473,00 лв. (петнадесет хиляди четиристотин седемдесет и три лева).

Офертите ще бъдат отворени в Заседателната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 14:00 ч.  на 25.08. 2015 г. 

 

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

Документация по поръчката можете да видите ТУК

 

Дата на публикуване: 27.07.2015 г.

 Разяснение №1 от 14.08.2015г. - публикувано на 14.08.2015г.

Протокол 1 - публикувано на 31.08.2015г.

Уведомление за отваряне на ценови оферти - публикувано на 09.09.2015г.

Протокол 2 -  публикувано на 23.09.2015г.

Протокол 3 -  публикувано на 23.09.2015г.

Решение за избор на изпълнител -  публикувано на 23.09.2015г.

Договор и приложения - публикувано на 02.11.2015г.

Информация за освобождаване на гаранциите за участие - публикувано на 02.11.2015г.

Информация за сключен договор - публикувано на 02.11.2015г.