Log in

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Ремонт на улица в село Кремен и на път ІІ-19 – село Обидим, Община Банско”

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички
заинтересовани участници да подадат оферти за участие в открита процедура. Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2015-0011
Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура, на основание чл. 16, ал. 8 от ЗОП. Конкурсната документация е безплатна и всеки желаещ може да я изтегли от www.bansko.bg, раздел „Профил на Купувача”. Размерът  на  гаранцията   за участие е

583,00 лв. (петстотин осемдесет и три лева).

Офертите ще бъдат отворени в Заседателната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 14:00 ч.  на 11.08. 2015 г.

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

Документация по поръчката можете да видите ТУК

 

 

Дата на публикуване: 13.07.2015 г.

 

 

Разяснение №1 от 17.07.2015г.- публикувано на 17.07.2015г.

Уведомление за отваряне на ценови оферти - публикувано на 14.08.2015г.

Протокол 1 - публикувано на 02.09.2015г.

Протокол 2 - публикувано на 02.09.2015г.

Протокол 3 - публикувано на 02.09.2015г.

Решение за класиране на участниците - публикувано на 02.09.2015г.

Договор и приложения - публикувано на 16.10.2015г.

Информация за освобождаване на гаранциите за участие - публикувано на 16.10.2015г.

Информация за сключен договор - публикувано на 16.10.2015г.

Информация за изпълнен договор - публикувано на 13.04.2016г.

Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение - публикувано на 26.04.2016г.