Log in

Открита процедура с предмет: “Реконструкция и обновяване на ул."Пирин" гр.Банско, в частта между площад "Н. Й. Вапцаров" и площад "Възраждане"”

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

ОТКРИТАПРОЦЕДУРА ЗА възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с ПРЕДМЕТ:

“Реконструкция и обновяване на ул."Пирин" гр.Банско, в частта между площад "Н. Й. Вапцаров" и площад "Възраждане"”

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани участници да подадат оферти за участие в открита процедура. Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2015-0010.
Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура, на основание чл. 16, ал. 8 от ЗОП. Конкурсната документация е безплатна и всеки желаещ може да я изтегли от www.bansko.bg, раздел „Профил на Купувача”. Размерът  на  гаранцията   за участие е 3 583.00 лв (три хиляди петстотин осемдесет и три ) лева.

Офертите ще бъдат отворени в Заседателната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 11.00 ч.  на 23.07. 2015 г. 

 

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

Документация по поръчката можете да видите ТУК

"Уведомление за отваряне на ценови оферти - публикувано на 14.08.2015г."

Протокол 1 - публикувано на 02.09.2015г.

Протокол 2 - публикувано на 02.09.2015г.

Протокол 3 - публикувано на 02.09.2015г.

Решение за класиране на участниците - публикувано на 02.09.2015г.

Договор и приложения - публикувано на 30.09.2015г.

Информация за сключен договор - публикувано но 30.09.2015г.

Информация за освобождаване на гаранциите за участие - публикувано но 30.09.2015г.

Информация за извършено авансово плащане - публикувано на 06.11.2015г.

Информация за периодично плащане - публикувано на 06.01.2016г.

Информация за изпълнен договор - публикувано на 14.10.2016г.