Log in

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: “Предоставяне на консултантски услуги за извършване на съвместно провеждане на проучвания и разработване на анализи в община Банско и община Кройдън на съществуващите механизми за професионална реализация...

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

logo-kroydun

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


“Предоставяне на консултантски услуги за извършване на съвместно провеждане на проучвания и разработване на анализи в община Банско и община Кройдън на съществуващите механизми за професионална реализация, за честни и прозрачни процедури за израстване в кариерата, за равни възможности за мъжете и жените, за привличане на хора в неравностойно положение на работа, за иновации и устойчиво развитие в управлението на човешките ресурси и Идентифициране и трансфер на добрите практики от община Кройдън в община Банско, в областта на атестацията на служителите, подбора на човешките ресурси, дистанционно обучение на служителите, въвеждане на млади специалисти в естеството на работа, организация и управление на обученията и в областта на медиацията относно приложимостта й в управлението на човешките ресурси”. 

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани участници да подадат оферти за участие в открита процедура. Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2013-0005

Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура, на основание чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП. Конкурсните документи се продават на “Фронт - офиса” в Община Банско всеки работен ден от 9.00 до 16:30 часа, до 26.02.2013 г., включително. Цената на конкурсната документация е 5.00 /пет/ лева без ДДС или 6.00 /шест/ лева с ДДС. Размерът  на  гаранцията  за участие  в процедурата е: 815.83 лв. /осемстотин и петнадесет лева и осемдесет и три ст./

Офертите ще бъдат отворени в Ритуалната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 10.00 ч.  на 06.03.2013 г. 

 

 

Документацията по поръчката може да видите ТУК

Решението можете да видите ТУК.

Обявлението можете да видите ТУК.