Log in

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Ремонт на улици и тротоари на територията на град Добринище и селата Места, Обидим и Осеново”

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани участници да подадат оферти за участие в открита процедура. Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2015-0008
Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура, на основание чл. 16, ал. 8 от ЗОП. Конкурсната документация е безплатна и всеки желаещ може да я изтегли от www.bansko.bg, раздел „Профил на Купувача”. Размерът  на  гаранцията   за участие е 1 112,00лв (хиляда сто и дванадесет лева).

Офертите ще бъдат отворени в Заседателната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 11:00 ч.  на 10.07. 2015 г. 

 

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

Документация по поръчката можете да видите ТУК

 

Дата на публикуване: 11.06.2015г.

 

Уведомление за отваряне на ценови оферти - публикувано на 23.07.2015г.

 

Протокол 1 - публикувано на 31.07.2015г.

Протокол 2 - публикувано на 31.07.2015г.

Протокол 3 - публикувано на 31.07.2015г.

Решение за избран изпълнител - публикувано на 31.07.2015г.

Договор и приложения - публикувано на 02.09.2015г.

Информация за сключен договор - публикувано на 02.09.2015г.

Информация за освобождаване на гаранциите за участие - публикувано на 02.09.2015г.

Информация за авансово плащане - публикувано на 12.11.2015г.

Информация за окончателно плащане - публикувано на 25.03.2016г.

Информация за изпълнен договор - публикувано на 14.10.2016г.