Log in

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Ремонт и рехабилитация на улица „Отец Паисий” от км 0+000 до км 0+262 и изграждане на кабелен колектор по улица „Цар Иван Асен“ в гр.Банско, Община Банско”

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани участници да подадат оферти за участие в открита процедура. Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2015-0006
Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура, на основание чл. 16, ал. 8 от ЗОП. Конкурсната документация е безплатна и всеки желаещ може да я изтегли от www.bansko.bg, раздел „Профил на Купувача”. Размерът  на  гаранцията   за участие е 3 060,00 лв (три хиляди и шестдесет лева).

Офертите ще бъдат отворени в Заседателната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 14:00 ч.  на 29.06. 2015 г. 

 

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

Документация по поръчката можете да видите ТУК

 

Разяснение 1 / 18.06.2015г.

Уведомление за отваряне на ценови оферти - публикувано на 21.07.2015 г.

 

Протокол 1 - публикувано на 24.07.2015г.

Протокол 2- публикувано на 24.07.2015г.

Протокол 3 - публикувано на 24.07.2015г.

Решение за избор на изпълнител - публикувано на 24.07.2015г.

Договор и приложения  - публикувано на 27.08.2015г.

Информация за освобождаване на гаранциите за участие - публикувано на 28.08.2015г.

Информация за сключен договор  - публикувано на 02.09.2015г.

Информация за извършено авансово плащане - публикувано на 06.11.2015г.

Информация за окончателно плащане - публикувано на 06.01.2016г.

Информация за приключил договор - публикувано на 14.01.2016г.

Информация за освобождаване на гаранция - публикувано на 14.01.2016г.