Log in

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: "Съвместно разработване на наръчник и ръководство, съдържащо конкретни практики в отделни аспекти на процеса на управление на ЧР и организиране на обучения за тяхното практическо прилагане с

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 


Съвместно разработване на наръчник и ръководство, съдържащо конкретни практики в отделни аспекти на процеса на управление на ЧР и организиране на обучения за тяхното практическо прилагане с цел повишаване на административния капацитет на община Банско„, в изпълнение на проект 10-25-8/06.06.2012 г. Идентифициране и внедряване на добри практики в областта на управлението на човешките ресурси чрез обмяна на опит и практически знания между община Банско и община Кройдън» с бенефициент община Банско, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“

 

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани участници да подадат оферти за участие в открита процедура. Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2013-0006.

Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура, на основание чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП. Конкурсните документи се продават на “Фронт - офиса” в Община Банско всеки работен ден от 9.00 до 1
6:30 часа, до 15.03.2013 г., включително. Цената на конкурсната документация е 5.00 лв. /пет лева/ без ДДС или 6.00 лв./шест лева/ с ДДС. Размерът  на  гаранцията  за участие  в процедурата е: 390.83 лева (триста и деветдесет лева и осемдесет и три стотинки).

Офертите ще бъдат отворени в Ритуалната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 14.00 ч.  на 25.03.2013 г. 

 

Решението можете да видите ТУК.

Обявлението можете да видите ТУК.

 Уведомление за отваряне на ценови оферти

Документацията по поръчката може да изтеглите от ТУК