Log in

Обществена поръчка с предмет: Ремонт и реконструкция на подпокривно пространство на детска градина - гр, Добринище, община Банско по проект "Красива България"

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани участници да подадат оферти за участие в открита процедура. Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под №00283-2015-0004.
Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура, на основание чл. 16, ал. 8 от ЗОП. Конкурсната документация е безплатна и всеки желаещ може да я изтегли от www.bansko.bg, раздел „Профил на Купувача”. Размерът  на  гаранцията   за участие е 1 662,89 лв. (хиляди шестстотин шестдесет и два лева и осемдесет и девет стотинки).

Офертите ще бъдат отворени в Заседателната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 14:00 ч.  на 10.06. 2015 г. 

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

Документация по поръчката можете да видите ТУК

 

Решение за промяна

 

Уведомление за отваряне на ценови оферти

 

Протокол част 1 и част 2

Протокол 3

Решение за изпълнител

 

Договор и приложения - публикувано на 23.07.2015г.

Информация за освобождаване на гаранции - публикувано на 23.07.2015г.

Информация за авансово плащане - публикувано на 02.12.2015г.

Информация за извършено плащане - публикувано на 12.01.2016г.

Информация за изпълнен договор - публикувано на 12.01.2016г.