Log in

Обществена поръчка с предмет: Извършване на СМР дейности по проект “ Разделно водоподаване за селата Места и Филипово от общия им напорен резервоар”.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани участници да подадат оферти за участие в открита процедура. Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2015-0003.
Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура, на основание чл. 16, ал. 8 от ЗОП. Конкурсната документация е безплатна и всеки желаещ може да я изтегли от www.bansko.bg, раздел „Профил на Купувача”. Размерът  на  гаранцията   за участие е 1 333,00 лв (хиляда триста тридесет и три лева).

Офертите ще бъдат отворени в Заседателната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 14:00 ч.  на 19.05. 2015 г. 

РЕШЕНИЕ

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=661804&newver=2

 

ОБЯВЛЕНИЕ

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=661723&newver=2

 

Документация по поръчката можете да видите ТУК

 

Уведомление за отваряне на ценови оферти

 

Протокол 1

Протокол 2

Протокол 3

Решение за избор на изпълнител

 

Договор и приложения - публикувано но 16.07.2015г.

Информация за освобождаване на гаранции - публикувано на 16.07.2015г.

Информация за сключен договор - публикувано на 16.07.2015г.

Информация за авансово плащане - публикувано на 02.09.2015г.

Информация за окончателно плащане - публикувано на 06.01.2016г.

Информация за изпълнен договор - публикувано на 12.01.2016г.

Информация за освобождаване на гаранция - публикувано на 14.01.2016г.