Log in

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Извършване на СМР дейности по проект “Архитектурно-художествено оформление на ул.“Гоце Делчев“ и пл. „24-ти Май“, в участъка между ул.“Отец Паисий“ и ул.“Христо Чернопеев“, гр.Банско”

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани участници да подадат оферти за участие в открита процедура. Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2015-0001
Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура, на основание чл. 16, ал. 8 от ЗОП. Конкурсната документация е безплатна и всеки желаещ може да я изтегли от www.bansko.bg, раздел „Профил на Купувача”. Размерът  на  гаранцията   за участие е 13 970,00 лв (тринадесет хиляди деветстотин и седемдесет лева).

Офертите ще бъдат отворени в Заседателната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 14:00 ч.  на 04.05. 2015 г. 

 

РЕШЕНИЕ

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=659403&newver=2

ОБЯВЛЕНИЕ

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=659404&newver=2

 

Документация по поръчката можете да видите ТУК

 

Разяснение 1/ 20.04.2015г.

Решение за промяна

 

Протокол 1

Уведомление за отваряне на ценови оферти / 22.06.2015г.

 

Протокол 2/ 09.07.2015 г.

Протокол / 09.07.2015 г.

Решение за избор на изпълнител / 09.07.2015 г.

Договор и приложения - публикувано на 18.08.2015г.

Информация за сключен договор - публикувано на 18.08.2015г.

Информация за освобождаване на гаранциите - публикувано на 19.08.2015г.

Информация за авансово плащане - публикувано на 18.09.2015г.

Информация за периодично плащане - публикувано на 20.05.2016г.

Информация за приключил договор - публикувано на 03.11.2016г.