Log in

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ПОЧИСТВАНЕ НА КОРЕКЦИЯТА НА Р.ГЛАЗНЕ ПРЕЗ ГР.БАНСКО ЕТАП 1, СЕКЦИЯ 3 ОТ КМ 1+008 ДО КМ 1+542“

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички
заинтересовани участници да подадат оферти за участие в открита процедура. Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2015-0001.
Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура, на основание чл. 16, ал. 8 от ЗОП. Конкурсната документация е безплатна и всеки желаещ може да я изтегли от www.bansko.bg, раздел „Профил на Купувача”. Размерът  на  гаранцията   за участие е

1 900.00 лв. (хиляда и деветстотин) лева.

Офертите ще бъдат отворени в Заседателната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 11:00 ч.  на 25.03. 2015 г. 

 

РЕШЕНИЕ

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=650174&newver=2

ОБЯВЛЕНИЕ

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=650176&newver=2

 

Документация по поръчката можете да видите ТУК

 

Протокол 1 на комисията / 27.03.2015 г.

 

Уведомление за отваряне на ценови оферти

 

Протокол 2 / 09.04.2015 г.

Протокол на комисията / 09.04.2015 г.

Решение за избор на изпълнител / 09.04.2015 г.

 

Договор

Приложения към договора

Информация за сключен договор

Заповед № 09-15-174/14.05.2015г.

 

Информация за освобождаване на гаранции

Информация за извършено плащане

Информация за окончателно плащане -  публикувано на 02.09.2015г.

Информация за изпълнен договор -  публикувано на 02.09.2015г.