Log in

ОТКРИТАПРОЦЕДУРА ЗА възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с ПРЕДМЕТ: „Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Банско”

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

ОТКРИТАПРОЦЕДУРА ЗА възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с ПРЕДМЕТ:

„Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Банско” със следнитеобособени позиции:

  • Обособена позиция 1: Контейнер за смет тип „Бобър” с обем 1100л.;
  • Обособена позиция 2: Контейнер за смет тип „Вана” с обем 4 куб. м.;
  • Обособена позиция 3: Пластмасови кофи за смет с обем 120 л;
  • Обособена позиция 4: Метални кофи за смет с обем 110 л.

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички
заинтересовани участници да подадат оферти за участие в открита процедура. Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2014-0012.
Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура, на основание чл. 16, ал. 8 от ЗОП. Конкурсната документация е безплатна и всеки желаещ може да я изтегли от
www.bansko.bg, раздел „Профил на Купувача”.Гаранцията за участие е в размер на:

  • Обособена позиция 1: Контейнер за смет тип „Бобър” с обем 1100л. – 1 225.00 (хиляда двеста двадесет и пет) лева;
  • Обособена позиция 2: Контейнер за смет тип „Вана” с обем 4 куб. м. – 375.00 (триста седемдесет и пет) лева;
  • Обособена позиция 3: Пластмасови кофи за смет с обем 120 л – 1 000.00 (хиляда) лева;
  • Обособена позиция 4: Метални кофи за смет с обем 110 л – 600.00 (шестстотин) лева.

Офертите ще бъдат отворени в Заседателната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 11:00 ч.  на 05.12. 2014 г. РЕШЕНИЕ

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=632294&newver=2

ОБЯВЛЕНИЕ

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=632295&newver=2

 

Документация по поръчката можете да видите ТУК

 

Разяснение 1

Разяснение 2

 

Уведомление за отваряне на ценови оферти

 

Протокол 1 / 14.01.2015 г.

Протокол 2 / 14.01.2015 г.

 

Протокол / 14.01.2015 г.

 

Решение за избор на изпълнител по Обособена позиция 1 / 14.01.2015 г.

"Решение за избор на изпълнител по Обособена позиция 4 / 14.01.2015 г.

 

Протокол на комисията / 22.01.2015 г.

Решение за избор на изпълнител по Обособена позиция 2 / 22.01.2015 г.

 

Информация за освобождаване на гаранции / 13.02.2015г.

 

Договор за Обособена позиция 1 / 11.03.2015 г.

Приложения към договор по Обособена позиция 1 / 11.03.2015 г.

Договор за Обособена позиция 2 / 03.04.2015г.

 

Информация за освобождаване на гаранции / 11.03.2015г.

Информация за сключен договор по Обособена позиция 1

Решение / 24.03.2015г.

Информация за сключен договор по Обособена позиция 2

Информация за сключен договор по Обособена позиция 3

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане

Договор по обособена позиция 4 и приложения / 05.05.2015г.

Информация за сключен договор по Обособена позиция 4

Информация за извършено плащане по обособена позиция 3

Информация за освобождаване / задържане на гаранция по обособена позиция 4

Информация за извършено плащане по обособена позиция 1

Информация за извършено плащане по обособена позиция 1

Информация за периодично плащане по Обособена позиция 1  - публикувано на 20.08.2015г.

Информация за периодично плащане по Обособена позиция 3 - публикувано на 02.09.2015г.

Информация за извършено периодично плащане - публикувано на 06.10.2015г.

Информация за окончателно плащане по Обособена позиция 3 - публикувано на 04.11.2015г.

Информация за изпълнен договор по Обособена позиция 3 - публикувано на 04.11.2015г.

Информация за освобождаване на гаранцията за добро изпълнение по Обособена позиция 3 - публикувано на 04.11.2015г.

Информация за извършено окончателно плащане по Обособена позиция 1 - публикувано на 06.11.2015г.

Информация за изпълнен договор по Обособена позиция 1 - публикувано на 12.11.2015г.

Информация за освобождаване на гаранцията за добро изпълнение по Обособена позиция 1 - публикувано на 12.11.2015г.

Информация за освобождаване на гаранции за участие по Обособена позиция 2 - публикувано на 02.02.2016г.

Информация за извършено окончателно плащане па Обособена позиция 2 - публикувано на 10.03.2016г.

Информация за приключил договор по обособена позиция 2 - публикувано на 11.03.2016г.

Информация за освободена гаранция за изпълнение по обособена позиция 2 - публикувано на 11.03.2016г.

Информация за извършено плащане по Обособена позиция 4 - публикувано на 18.04.2016г.

Информация за окончателно плащане по обособена позиция 4 - публикувано на 14.06.2016г.

Информация за освободена гаранция за добро изпълнение по обособена позиция 4 - публикувано на 14.06.2016г.

Информация за приключил договор  по обособена позиция 4 - публикувано на 14.06.2016г.