Log in

Открита процедура с предмет: Извършване на СМР дейности по проект “Архитектурно-художествено оформление на ул.”Гоце Делчев“ и пл. „24-ти Май“, в участъка между ул.“Христо Чернопеев“ и ул.“Глазне”, гр.Банско”

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички
заинтересовани участници да подадат оферти за участие в открита процедура. Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2014-0011.
Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура, на основание чл. 16, ал. 8 от ЗОП. Конкурсната документация е безплатна и всеки желаещ може да я изтегли от www.bansko.bg, раздел „Профил на Купувача”. Размерът  на  гаранцията   за участие е 16 090 лв. (шестнадесет хиляди и деветдесет лева).

Офертите ще бъдат отворени в Заседателната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 14:00 ч.  на 30.10. 2014 г. 

 

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

Документация по поръчката можете да видите ТУК

Решение за промяна

Образец 20 - БАНКОВА ГАРАНЦИЯза авансово плащане

Разяснение №1 / 23. 10. 2014

Разяснение №2 / 31. 10. 2014г.

Протокол 1 / 14.11.2014г.

Уведомление за отваряне на ценови оферти / 04.12.2014г.

Протокол 2 / 11.12.2014г.

Протокол 3 / 11.12.2014г.

Решение за избор на изпълнител / 11.12.2014г.

 Информация за освобождаване на гаранции / 09.02.2015г.

Информация за освобождаване на гаранции / 12.02.2015г.

Договор / 12.02.2015г.

Приложения към договор / 12.02.2015г.

Информация за сключен договор

Информация за извършено плащане / 26.05.2015г.

Информация за извършено плащане - публикувано на 13.08.2015г.

Информация за извършено окончателно плащане - публикувано на 23.10.2015г.

Информация за изпълнен договор - публикувано на 23.10.2015г.

Информация за периодично плащане - публикувано на 28.07.2016г.