Log in

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Изработване на работен проект за ландшафтно и архитектурно – художествено оформление на градски парк и план за застрояване в ПИ 02676.501.1023 по КК на гр. Банско

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

„Изработване на работен проект за ландшафтно и архитектурно – художествено оформление на градски парк и план за застрояване в ПИ 02676.501.1023 по КК на гр. Банско /УПИ I, кв. 187 по плана на гр. Банско/


Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички
заинтересовани участници да подадат оферти за участие в открита процедура. Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2014-0010.
Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура, на основание чл. 16, ал. 8 от ЗОП. Конкурсната документация е безплатна и всеки желаещ може да я изтегли от www.bansko.bg, „Профил на Купувача”, раздел Обществени поръчки. Размерът  на  гаранцията   за участие е 500 лв. (петстотин лева).

Офертите ще бъдат отворени в Заседателната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 13:00 ч.  на 05.11. 2014 г.

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

Документация по поръчката можете да видите ТУК

 

Уведомление за отваряне на ценови оферти

 

Протокол 1 / 13.03.2015 г.

Протокол 2 / 13.03.2015 г.

Протокол 3 / 13.03.2015 г.

Решение за избор на изпълнител / 13.03.205 г.

Договор и приложения-публикувано на 17.07.2015г.

Информация за освобождаване на гаранции - публикувано на 17.07.2015г.

Информация за сключен договор - публикувано на 20.07.2015г.

Информация за авансово плащане - публикувано на 13.08.2015г.

Информация за периодично плащане - публикувано на 18.12.2015г.