Log in

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “РЕМОНТ НА УЛИЦА „ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ“ В ГР.БАНСКО, ОБЩИНА БАНСКО”

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

“РЕМОНТ НА УЛИЦА „ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ“ В ГР.БАНСКО, ОБЩИНА БАНСКО”

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани участници да подадат оферти за участие в открита процедура. Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2014-0009.
Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура, на основание чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП. Конкурсните документи се продават на "Фронт - офиса" в Община Банско всеки работен ден от 9.00 до 16:30 часа, до 26.08.2014 г., включително. Цената на конкурсната документация е 6.00 лв./шест лева/ с включено ДДС.

Размерът на гаранцията за участие в процедурата е:   3 056.10 (три хиляди петдесет и шест лева и 0.10 ст.).

Офертите ще бъдат отворени в Заседателната зала на Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. "Никола Вапцаров" № 1 в 14.00 ч. на 03.09.2014 г.

РЕШЕНИЕ

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=618135&newver=2

ОБЯВЛЕНИЕ

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=618136&newver=2

Документацията по поръчката може да видите ТУК

Уведомление за отваряне на ценови оферти / 29.09.2014г.

Решение за избор на изпълнител / 03.10.2014г.

Протокол на комисията / 03.10.2014г.

 

Информация за сключен договор / 08.12.2014г.

Договор и приложения / 08.12.2014г.

Информация за освобождаване на гаранции / 08.12.2014г.

Информация за авансово плащане / 08.12.2014г.

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане / 06.01.2015г.

Информация за извършено плащане / 20.02.2015г.

Информация за извършено плащане

Информация за извършено плащане -  публикувано на 06.08.2015г.

Освобождаване на гаранция за добро изпълнение - публикувано на 06.08.2015г.

Информация за изпълнен договор - публикувано на 14.08.2015г.